Adatvédelmi nyilatkozat

I./ Általános információk  

1./ A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Szolgáltató adatai

Név:K4K Ker Kft.
Székhely és levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 49.
Telephely:4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.
Mintabolt és ügyfélszolgálat: 4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.
Telefonszáma: +36306391160
Faxszáma:+3642596241
Email cím: kazanstore@gmail.com
Cégjegyzékszám: 15-09-068109
Bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:12967427-2-15

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu

2./ Alapelvek

Az Eladó jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek/Vevők megfelelő tájékoztatást kapjanak az Eladó által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során az alábbi elveket vesszük figyelembe:

 • ••Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; 

 • ••A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;   

 • ••Pontosság: A személyes adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen kezeljük;  

 • ••Korlátozott tárolhatóság;  

 • ••Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;  

 • ••Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért. 

 • ••A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.  

 

II./ Biztonsági intézkedések

1./ Az Eladó az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza

Az Eladónál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

2./ Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Eladó az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • --az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;  

 • --a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;  

 • --a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;  

 • --az adatkezelést végző munkatársunk a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;  

 • --az adatkezelést végző munkatársunk a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja. 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Eladó – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • --az adatkezelés során használt számítógépeket kizárólag az arra jogosult személy használja;  

 • --a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;  

 • --amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;  

 • --a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk;  

 • --mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.  

 

Az Eladó jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye az Eladó székhelye.

Az adatok fizikai tárolásához az Eladó az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásit veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu

III./ Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adatfeldolgozás

1./ Vásárlás

Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a K4K KER Kft. által nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítése érdekében a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott adatokon alapul. A megadott adatokat a K4K KER Kft. a futár részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében. Az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása, a szerződésben foglaltak teljesítése. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a Vevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a Hüperon Kft. részére utoljára leadott megrendelést követően garanciális termék esetén a garanciális idő lejártáig, garanciális idővel nem rendelkező, vagy évnél kevesebb garanciális idővel rendelkező termék esetén a megrendeléstől számított 5 évig a megadott adatait tárolja a K4K KER Kft., célja a későbbi adminisztráció és megrendelés leadásának megkönnyítése, illetve a Vevő garanciális igényének érvényesítése.

A megrendeléskor leadott adatok megadása az áru megrendelésének feltétele.

Az adatokat ezen kívül kizárólag a K4K KER Kft-vel megbízási szerződésben álló

 • könyvelő részére, mint adatfeldolgozónak adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése érdekében,  

 • amennyiben a terméket a Vevő áruhitel igénybevételével vásárolja meg, a hiteligényléshez szükséges adatokat a K4K KER Kft. a Cofidis Magyarországnak továbbítja, 

 • a kiszállítás érdekében az alábbiakban felsorolt valamely futárszolgáltató részére továbbítja: 

  • ooMagyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu); 

  • ooGLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44); 

  • ooDPD Hungária Kft.   (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. Cg.01-09-888141, adószám: 13034283-2-42.)  

  • ooRaben Trans European Hungary Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31., cg. 13-09-077789, adószám: 10225912-2-44). 

A K4K KER Kft. a telefonos beszélgetéseket minden esetben rögzíti, a hangfelvételekkel kapcsolatos információkat az Eladó ÁSZF-nek 5.2. pontjában talál részletesebben. A hangfelvétel rögzítésének és megőrzésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A megadott adatokat a K4K KER Kft. az adott termék garanciális idejének lejártáig, garanciális idő hiányában 5 évig őrzi. Azon Vevő adatait, aki a K4K KER Kft-től a garanciális idő lejártáig vagy 5 éven keresztül árut nem vásárolt, a K4K KER Kft. véglegesen törli. A Honlapon megadott adatokat a K4K KER Kft. felhő alapon és e-mail fiókjában tárolja, majd a garanciális idő vagy 5 év elteltével – amennyiben ezen időtartam alatt rendelés leadására a Vevő által nem került sor – megsemmisíti azon, a továbbiakban jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében nem szükséges dokumentumokat, iratokat, melyen a Vevő adatai szerepelnek.

A K4K KER Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő adatait valamennyi alkalmazottja bizalmasan kezelje, azt harmadik személy részére nem adja ki.

Az adatkezelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze az átláthatóság érdekében:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok továbbítása

Neve

Beazonosítás, számlázás

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§

számla kiállításának év végét követő 8 évig

Könyvelő tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

E-mail cím

Kapcsolattartás, kommunikáció

Szerződés teljesítéséhez szükséges, teljesítést követően hozzájáruláson alapuló adatkezelés

teljesítést követő 5 évig, vagy a garanciális idő végéig – szerződés teljesítését követően hozzájárulás visszavonása

Tárhely szolgáltató részére

Telefonszám

Tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Szállítási cím

Megrendelt áru kiszállítása

Szerződés teljesítéséhez szükséges

teljesítést követő 5 évig, vagy a garanciális idő végéig

Könyvelő tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Számlázási név, cím

Számla kiállítása

Jogszabályi kötelezettség teljesítése Áfa tv. 169.§

számla kiállításának év végét követő 8 évig

számla kiállításának év végét követő 8 évig

Fizetési mód

Számla kiállításához és a megrendelés teljesítéséhez szükséges

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§

számla kiállításának év végét követő 8 évig

számla kiállításának év végét követő 8 évig

Amennyiben a vásárlás során a Vevő a bankkártyás fizetési módot választja, a honlap automatikusan átirányítja a CIB Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési felületre. Ezen fizetési felületen megadott adatok esetében az adatkezelési tevékenységért a CIB Bank felületén találhat bővebb információt, a megadott adatokat a K4K KER Kft. és kapcsolt vállalkozása nem ismeri meg, nem kezeli.

2./ Hírlevél feliratkozás online

Azon Érintettek, akik a honlap látogatása során feliratkoznak a hírlevélre és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött hírlevelekre”, a K4K KER Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a K4K KER Kft. visszaigazoló e-mailt küld az Érintett részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

Az adatkezelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze az átláthatóság érdekében:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok továbbítása

E-mail cím

Kapcsolattartás, kommunikáció

Önkéntes hozzájárulás

Leiratkozásig (Önkéntes hozzájárulás visszavonása)

Tárhely szolgáltató részére

 

3./ Hírlevél feliratkozás üzletben

Azon Érintettek, akik személyesen kívánnak feliratkozni a K4K KER Kft. hírlevelére, az üzlethelyiségben kihelyezett „Hírlevél feliratkozás” formanyomtatvánnyal is megtehetik azt. Ebben az esetben a K4K KER Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a K4K KER Kft. a nyomtatványon megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küldd, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

Az adatkezelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze az átláthatóság érdekében:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok továbbítása

E-mail cím

Kapcsolattartás, kommunikáció

Önkéntes hozzájárulás

Leiratkozásig (Önkéntes hozzájárulás visszavonása)

Tárhely szolgáltató részére

 

IV./ Az Érintett jogai

1./ Törlés kérése

Az Érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A K4K KER Kft. nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során a K4K KER Kft. számlát állít ki a Vevő részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt termék valamint összege a számlán azt követően is megmaradnak, ha a Vevő vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

2./ Tájékoztatás kérése

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a K4K KER Kft-től a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a K4K KER Kft-t, hogy személyes adataiba betekinthessen. A K4K KER Kft., mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

3./ Visszajelzés és hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy a K4K KER Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; 

 • az érintett személyes adatok kategóriái; 

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a K4K KER Kft-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

A K4K KER Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a megrendelést követően a visszaigazoló e-mailben az Érintett rendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre, a K4K KER Kft. belső használatú szoftverében és e-mail fiókjában történik a tárolásuk.

4./ A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze az info@netkazan.hu e-mailcímre vagy a K4K KER Kft. székhelyére megküldött levelével. A levélben az Érintettnek fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. A K4K KER Kft. az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a K4K KER Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a K4K KER Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 • az adatkezelés jogellenes, de a K4K KER Kft. ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 • a K4K KER Kft. már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a K4K KER Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A K4K KER Kft. az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6./ A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 1. a.az adatkezelés közérdekű vagy a K4K KER Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy  

 2. b.az adatkezelés a K4K KER Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,  

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a K4K KER Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A K4K KER Kft. által az Érintett részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a K4K KER Kft. központi e-mail címére. A K4K KER Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A K4K KER Kft. tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

7./ Visszavonás

Az Érintett jogosult arra, hogy az áru átadását követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a K4K KER Kft. a megrendeléskor leadott adatait az utolsó megrendelés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását az Érintett visszavonja, a K4K KER Kft. haladéktalanul törli az Érintettet által megadott, hozzájáruláson alapuló adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

8./ Adatkezeléssel szembeni panasz

Az Érintett jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz, melyről bővebben a 19. pont alatt kap információt.

9./ Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná K4K KER Kft. abban az esetben, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a K4K KER Kft-t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

V./ Adatok továbbítása

A megadott adatokat a K4K KER Kft. a Magyar Posta MPL futárja részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében.

Az Érintettől kapott személyes adatok közül az Érintett nevét, lakcímét, vásárolt árut ezen kívül kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése (számláz) érdekében.

A Vevő a termék megrendelésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiállított számlát a K4K KER Kft. a vele megbízási szerződésben álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozó részére továbbítsa.

A K4K KER Kft. tájékoztatja az Érintettet hogy a http://netkazan.hu weboldalt a vele kapcsolt vállalkozásban álló Hüperion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is üzemelteti, a honlapon termékeit értékesíti, hogy a vállalatcsoporton belül a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

A K4K KER Kft. tájékoztatja az Érintettet, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló Creative IT Information Technology Kft-hez (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73., info@creativeart.hu, telefonszáma: +36/70-3159640) mint tárhely szolgáltatóhoz a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

VI./ Adatvédelmi incidens kezelése

A K4K KER Kft. amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

A K4K KER Kft. adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A K4K KER Kft. a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az adatvédelmi incidens felismerését követően a K4K KER Kft. megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a K4K KER Kft. képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

VII./ Panaszkezelés

1./ Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1./ Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a termékkel vagy a K4K KER Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait a K4K KER Kft. 1./ pontban rögzített elérhetőségein terjesztheti elő.

1.2./ Panaszügyintézés módja

A K4K KER Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a K4K KER Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a K4K KER Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

1.3./ Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu)

VIII./ Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A K4K KER Kft. az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége; 

 • az adatkezelés céljai; 

 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják; 

 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők. 

IX./ Sütik, cookiek során történő adatkezelés

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megismerje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A webáruház e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A Honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.

Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.

A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. A honlap látogatásakor felugró ablakban lehetősége van a Látogatónak a honlapon használt cookiek testreszabására, módosítására annak elfogadása előtt. Kizárólag olyan süti, vagy cookie használatot korlátozhatja, melyek működése a K4K KER Kft. által üzemeltett weboldal működését, és a K4K KER Kft. gazdasági érdekében jelentős mértékben nem hátráltatják. Ekként a honlap működéséhez nélkülözhetetlen sütik letiltására nincs lehetőség. A weboldal a saját sütijein kívül a Google és Facebook cookie-jait használja, melyről részletesen az alábbi linkeken olvashat:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ezen 3. vállalkozás sütijei a K4K KER Kft. gazdasági, jogos érdekeit szolgálják, így ezeknek a sütiknek a letiltására sincs lehetőség.

A Honlapon történő vásárlás, regisztrálás, hírlevélre feliratkozás feltételezi az Érintett részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A K4K KER Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.  

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2020. március 02.