Adatvédelmi nyilatkozat

1. Preambulum

A K4K-Ker Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://kazanstore.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a különböző kazán- és épületgépészeti gyártó illetve forgalmazó cégek termékpalletáján található berendezésekről való információközlés, a megfelelő készülék kiválastásában való segítségnyújtás, valamint ezek interneten történő értékesítése, igény szerinti kiszállítása és beszerelése.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevőfelhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:
2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetőazonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzőtényező alapján azonosítani lehet.
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai

Cégnév: Hüperion Kereskedelmi Kft.

Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9
Képviselő neve: Kravecz Károly
Elektronikus levélcím: info@kazanstore.hu
Cégjegyzékszám: 15-09-071473
Adószám: 13947446-2-15
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyháza
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20369745-00000000

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

NAIH-55093/2012.

Adattovábbítás, rendelésadatok átadása

Hüperion Kft.
Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.,
Adószám: 13947446-2-15;
Cégjegyzék szám: 15-09-071473;
Bejegyző bíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
Email cím: info@netkazan.hu
Telefonszám: +3642596240;
Fax: +3642596241;

Az ÁSZF rendelkezése alapján a termékek szállítója a Hüperion Kft is lehet. Az ÁSZF hivatkozás ide kattintva érhető el.

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése:Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:06-1-333-7777

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

5.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
5.2. Az adatkezelésre a http://kazanstore.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
5.3. A személyes adatok kezelésére az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

6. A kezelt adatok köre

6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.
6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:
 • felhasználó név és jelszó
 • e-mail cím
 • családi név és utónév, cégnév
 • kiszállítási cím(ek)
 • számlázási név és cím
 • telefonszám(ok).
6.3. A megrendelésekhez kapcsolódóan Szolgáltató a megrendeléshez tartozó, az Ön által meghatározott adatokat kezeli.

7. Az adatkezelés célja

7.1. A személyes adatok kezelésének célja:
 • a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
 • a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének dokumentálása;
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie használatával gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 8.3. Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által – az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben és feltételekkel van mód.

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.
9.4. A www.arukereso.hu (Allegro Group HU Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Allegro Group HU Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
9.5. Személyes adatok tárolását végző hármadik fél:

Tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó megnevezése: Creative IT Information Technology Kft. (tárhelyszolgáltató)
Az adatfeldolgozó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9/73.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36703159640
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@creativeart.hu

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adattovábbítás
Bank
Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt. Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefonszám: 06-1-473-5000 Webcím: http://otpbank.hu adatvédelmi tájékoztató: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/NAIH_20161213.pdf

10. Adatbiztonság

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.
11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségérő


11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Hüperion Kereskedelmi Kft. 4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.
Elektronikus levélcím: info@kazanstore.hu
Telefon: +36-30 627 2928


11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@kazanstore.hu e-mail címen.
11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Szolgáltató fent megadott elérhetőségein gyakorolhatja jogait, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

12. Elektronikus levélcímek felhasználása

12.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
12.2. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése és a fórum során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
12.3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat (pdf, 153 kB)